İşyeri Hekimi Hizmeti

ASL BELGELENDİRME ve OSGB  bünyesinde görevlendirilen her İşyeri Hekimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği mevzuat hükümleri çerçevesinde görev yapar.

ASL BELGELENDİRME ve OSGB de görevlendirilecek İşyeri Hekimlerimizin hizmete başlayacağı işyerinin bulunduğu sektöre aşina olmasına dikkat edilir.

İşyeri Hekimlerimiz hizmete başlamadan önce İş Güvenliği Uzmanı ile birlikte firmaya detaylı bir ziyaret gerçekleştirir ve işyeri ile ilgili bir ön rapor hazırlar ve sunarlar.

Hizmete başladıktan sonra ise İşyeri Hekimlerimizin takip ve denetimi bir İşyeri Hekimi ve bir İş Güvenliği Uzmanının olduğu üçüncü göz tarafından yapılır.

İşyeri Hekimleri tüm muayene, raporlamalar ve ilgili birimler ile yapılan yazışmaları ASL BELGELENDİRME VE OSGB data kayıt sistemine kaydederler ve bu bilgiler belli periyotlarla işyerleri ile paylaşılır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip Sistemi üzerinden yapılacak tüm sözleşmeler ASL BELGELENDİRME VE OSGB tarafından takip edilerek, firmalara güncel bilgi aktarılır.

İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREVLERİ

– Rehberlik ve Danışmanlık

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak ve alınan kararların takibini yapmak.
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak.
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmalarını sağlamak.
 • İş Güvenliği Uzmanı öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak.
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık tedbirleri almak ve takip muayenelerini yapmak.
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş, emzirme odası, soyunma odası, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak ve ilgili kişilere önerilerde bulunmak.
 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 • Gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.

 

– Sağlık Gözetimi

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak.
 • Tüm çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
 • Sağlık gözetimi konusunda çalışanları bilgilendirmek, rızalarını almak ve tıbbı kayıtları tutmak.
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak ve işyeri eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek.
 • Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin uygun işe yerleştirmeleri için gerekli girişimleri yapmak.

 

– Eğitim ve Bilgilendirme

 • İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonunu yapmak ve bu konular ile ilgili eğitim vermek.
 • Çalışanlara genel sağlık, hijyen, ergonomi, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma konularında eğitim vermek.

 

– İlgili Birimlerle İşbirliği

İşyeri Hekimi işin yürütülmesi sırasında işyerinin ve ASL BELGELENDİRME ve OSGB ’ nin ilgili birimleri başta olmak üzere mevzuatlarda belirtilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer ilişkili resmi kurumlarla uyumlu çalışır.